Zaměření školky

V MŠ pracujeme podle školního vzdělávacího programu: "Se sluníčkem poznáváme svět". Program je rozpracován do integrovaných bloků a tématických celků třídních vzdělávacích programů, které se řídí věkem dětí, jejich schopnostmi, zájmem dětí a jejich zaměřením. Denní příprava je pro učitelky samozřejmostí, nikoliv písemnou povinností.

Program je zaměřen na poznávání světa kolem nás v duchu lidských a etických hodnot a vytvoření základů celoživotního učení a budování sociálních vztahů, zvyšování zdravého sebevědomí, sebehodnocení a zdravé komunikace, které jsou nejlepší ochranou proti možné šikaně a závislostem.

Cílem vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, schopnost být samo sebou, přizpůsobit se životu v sociální komunitě a přijmout určité morální hodnoty.

Našim hlavním cílem je vytvořit dětem takové prostředí, kde se budou cítit bezpečně a kde jsou respektovány, což jim umožňuje chovat se a vyvíjet  zcela přirozeně.

Filozofie programu

 • S - Samostatnost           (učit se spoléhat sám na sebe)
 • L - Láska                            (mít rád sám sebe i ostatní)
 • U - Učení                           (získávat a čerpat poznatky z okolního světa)
 • N - Nebojácnost            (získat zdravé sebevědomí a umění prosadit se)
 • I - Integrace                     (bezproblémové začlenění do kolektivu)
 • C - Cit                                 (být empatický k druhým)
 • K - Kamarádství             (rozvíjení přátelských vztahů)
 • O - Osobnost                   (utváření a rozvoj dítěte po stránce fyzické i psychické)

Popis organizace a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Nejdůležitější pro nás je vytvoření pohody, bezpečí a důvěryhodného prostředí. Jednou ze stěžejních metod je používání komunikačního kruhu, který napomáhá budování vztahů na vzájemné úctě, důvěře a respektu. Zajímáme se o vztahy mezi dětmi. Snažíme se, aby děti neznaly stres, napětí a uměly se pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Posláním komunikačního kruhu je navození prožitku a výměna informací, které se týkají našich postojů, pocitů a názorů.

Ve vzdělávání nabízíme nadstandardní aktivity: 

výlety, divadelní představení v MŠ i v Hálkově divadle, pěstitelské práce - pečujeme o bylinky a sezónní zeleninu, cvičení s prvky jógy

Prostředky, které používáme

 • celkové pozitivní klima ve škole
 • partnerství s rodiči i dětmi
 • tvoření společných pravidel
 • domluva o zvláštních potřebách dítěte
 • společné prožívání všech radostí

Integrované bloky ŠVP pro školní rok 2022/2023

 1. Ahoj, školko!
 2. Co přináší podzim
 3. Bude zima, bude mráz
 4. Barvy jara
 5. Letem světem

Co ještě v naší školce nabízíme

 • pitný režim pro děti
 • odpolední spánek vychází z individuálních potřeb dětí
 • v rámci cvičení je zařazována jóga pro děti
 • práci s interaktivní tabulí, interaktivní programy iŠkolička
 • návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ; účast učitelek MŠ při zápisu dětí do ZŠ
 • logopedická poradna -  logopedická preventistka Šťastná Iveta
 • účast ve výtvarných soutěžích
 • slavnostní rozloučení s předškoláky na MěÚ Nymburk
 • výlety, exkurze, besedy
 • divadelní představení v MŠ
 • divadelní představení v Hálkově divadle V Nymburce
 • práce s keramickou hlínou v MŠ
 • mikulášská a vánoční nadílka
 • vánoční zpívánky
 • fotografování dětí
 • protidrogová prevence a prvence kriminality
 • letní zahradní slavnost s divadelním představením
 • jarní besídka pro rodiče
 • muzikoterapie
 • zpívání s kytarou, pianinem a klávesami
 • návštva solné jeskyně
 • bruslení na zimním stadionu
 • škola v přírodě
 • plavecký výcvik
 • vycházky po okolí MŠ

Hlavní stránka